Årsmöte 2017

Då var det dags för årsmöte för Telge Kampsport Klibb, dess medlemsföreningar och dess medlemmar.

Datum
1 mars 2017

Tid
17:30

Plats
Höglandsvägen 9 A, ingång bakgården.
152 31 Södertälje

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihets för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
 1. Föreningens ordförande för en tid av två år;
 2. 2-4 ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 3. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
 4. en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 5. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
 6. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 1. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 

Kommentarer inaktiverade.